Actievoorwaarden

DHL Express Points voorwaarden d.d. 1 maart 2022

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma 'DHL Express Points'. Aanbieder van het DHL Express Points loyaliteitsprogramma is DHL Express, gevestigd aan, Anchoragelaan 32, 1118 LD Schiphol te Nederland (hierna: DHL Express).

Op het moment van registratie voor het DHL Express Points loyaliteitsprogramma verklaart de deelnemer bekend te zijn met, en akkoord te gaan met, deze actievoorwaarden.

Definities
 • DHL Express Points - de naam van het loyaliteitsprogramma.
 • Deelnemer - de persoon die zich namens het bedrijf op de website van het programma heeft aangemeld voor deelname aan het spaarprogramma.
 • Bedrijf - het bedrijf van waaruit de deelnemer deelneemt aan het programma. De voorwaarden zijn te vinden onder 'Deelnemers / deelname'.
 • Producten - de producten in de spaarshop, waarvoor de deelnemer zijn punten kan inwisselen.
 • Punten - de eenheid van de punten die de deelnemer spaart in het programma. De punten worden ook wel ‘Express Points’ genoemd.
Deelnemers / deelname
 1. Alleen klanten van DHL Express, die als zodanig bekend zijn bij DHL Express, kunnen deelnemen aan DHL Express Points.
 2. Klanten kunnen deelnemen aan het programma wanneer:

  - Zij minimaal 1 accountnummer hebben om te verzenden met DHL Express

  - Zij binnen de salessegmenten multisales, telesales of fieldsales vallen. 

  Een multisales, telesales of fieldsales klant kan gedurende een lopend kalenderjaar tot een grens van 100.000 punten sparen. Dit puntenaantal is het totaal van basis- en bonuspunten. De punten blijven daarna nog minimaal een jaar en maximaal twee jaar geldig, waardoor klanten nog minimaal een jaar en maximaal twee jaar hebben om de gespaarde punten te verzilveren.

 3. Om deel te kunnen nemen aan DHL Express Points dient men in het bezit te zijn van een unieke Express Points code. Deze code is beschikbaar voor klanten die mogen deelnemen aan DHL Express Points. De Express Points code ontvangt u via de uitnodiging per mail, is op te vragen bij uw accountmanager of via support.expresspoints@dhl.com.
 4. Per e-mailadres kan maximaal één account worden aangemaakt.
 5. Deelnemers dienen bij inschrijving en tijdens deelname aan DHL Express Points altijd correcte, actuele en volledige gegevens te verstrekken, zoals adres en e-mailadres.
 6. In de privacyverklaring is aangegeven welke gegevens DHL Express verzamelt ten behoeve van het spaarprogramma, voor welke doeleinden deze worden verwerkt en welke beveiligingsmaatregelen worden getroffen. De Deelnemer is hiervan op de hoogte gesteld tijdens het registratieproces voor deelname aan DHL Express Points.
Deelname is uitgesloten voor:
 1. Personen onder de 18 jaar.
 2. Iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij DHL Express en/of DHL Express Points.
Sparen
 1. De deelnemer ontvangt punten voor verzendingen met DHL Express.
 2. De punten voor uw verzendingen met DHL Express worden maandelijks bijgeschreven.
 3. Naast de punten die kunnen worden verkregen voor verzendingen met DHL Express, kunnen deelnemers ook in aanmerking komen voor bonuspunten. Waarvoor deelnemers bonuspunten ontvangen en het aantal bonuspunten dat deelnemers ontvangen varieert.
 4. De gespaarde punten kunnen slechts eenmaal worden ingewisseld voor product(en) uit de Shop.
 5. Punten kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
 6. Punten zijn niet onbeperkt geldig. Punten toegekend in 2022 zijn geldig tot en met 31-12-2023. Punten toegekend in 2023 zijn geldig tot en met 31-12-2024. Punten zijn minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar geldig.
 7. DHL Express kan met terugwerkende kracht punten ongeldig verklaren. Bijvoorbeeld maar niet uitsluitend indien het programma of het gespaarde saldo onrechtmatig wordt beïnvloed. DHL Express behoudt zich dan het recht voor de punten niet toe te kennen, bestelde producten uit de Shop niet te verzenden of deelnemers uit te sluiten van deelname.
 8. Punten zijn account gebonden en zijn niet overdraagbaar.
Producten in de spaarwinkel
 1. DHL Express kan te allen tijde de producten in de winkel en het aantal daarvoor benodigde punten wijzigen, verwijderen, opschorten of uitbreiden.
 2. De verzilverde punten kunnen niet worden geretourneerd. Zodra u de bestelling heeft afgerond, kan dit niet worden geannuleerd en worden de punten niet gecrediteerd.
 3. Cadeaucodes en entreebewijzen worden verstuurd naar het e-mailadres van het account waarmee u bestelt.
 4. Een bestelling in de spaarshop wordt betaald door middel van een eenmalige puntenafschrijving.
 5. Deelnemers gaan akkoord met de productvoorwaarden van het product. Deze productvoorwaarden zijn op te vragen bij de leverancier van het product.
 6. Garanties op producten kunnen worden gegeven door de fabrikant of importeur van een product, niet door DHL Express.
Platform

DHL Express Points wordt aangeboden via een programmawebsite. Op de website kunnen deelnemers, na registratie en/of inloggen, gebruik maken van alle functionaliteiten, zoals het bestellen van producten, bekijken van het puntensaldo en de bestelhistorie, bekijken van profielgegevens en het verkrijgen van informatie. 

Communicatie

DHL Express Points verstuurt procesmails, onder andere ter verificatie van het e-mailadres bij inschrijving, bevestiging van deelname, bestelbevestiging van producten en voor de wachtwoord vergeten functionaliteit.

Voor het versturen van promotionele mails is/wordt toestemming aan de klant gevraagd. Deze toestemming kan ingetrokken of gegeven worden via deze pagina

Aansprakelijkheid

DHL Express en/of door haar ingeschakelde partners of derden, zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een deelnemer op enige wijze verband houdende met dit spaarprogramma. Voor vragen of klachten over DHL Express Points of de voorwaarden kunt u een e-mail sturen naar support.expresspoints@dhl.com.

Druk-, spel-, zet- of andere soortgelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als reden voor schadevergoeding of welke andere verplichting dan ook.

Duur en beëindiging

DHL Express bepaalt tot wanneer het spaarprogramma loopt. DHL Express behoudt zich het recht voor om het spaarprogramma tussentijds te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. DHL Express zal van dergelijke gevallen zo spoedig mogelijk melding maken op haar programmawebsite.

Overige bepalingen

Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist DHL Express .

Disclaimer

DHL Express stelt de informatie en documenten voor DHL Express Points met grote zorg samen. DHL Express kan echter niet altijd instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. In geen geval is DHL Express aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de via DHL Express Points beschikbare informatie of documenten, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van DHL Express en/of haar medewerkers.

Alle afbeeldingen en merknamen van DHL Express in DHL Express Points zijn auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van DHL Express worden gebruikt, op welke wijze dan ook. De inhoud van DHL Express mag alleen worden gedeeld met bronvermelding en een actieve link naar de website.

Niets van DHL Express Points mag worden verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, tenzij DHL Express daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten van DHL Express Points berusten uitsluitend bij DHL Express of bij de ontwikkelaars van het programma. De informatie op de website van het programma is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan (delen van) deze website te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, ongeacht de verschijningsvorm, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DHL Express. Het delen van informatie over het programma of deze actievoorwaarden kan gevolgen hebben zoals het volledig beëindigen van de samenwerking tussen de deelnemer en DHL Express.